top of page

FAX - 8360P 

 • מכשיר פקסמליה לייזר  עם מכונת צילום פקס לייזר נייר רגיל עם מכונת צילום פקס 

 •  מהירות מודם 33,600bps

 • 32 זכרונות לחיוג בלחיצה אחת

 • 200 זכרונות לחיוג מהיר

 • מזין מסמכים אוטומטי עד 30 דפים

 • מחסנית ל-250 דפים

 • זכרון פנימי ל- 500 מסמכים

 • משלוח/קבלה צילום מסמכים

 • העתקת מסמכים עד 14 דפים בדקה

 • מזין מסמכים אוטומטי עד 30 דפים

 • הגדלה והקטנה 50-200%

 • עד 99 העתקים

התמונה להמחשה בלבד

 2940 - FAX 

 • מכשיר פקסמליה לייזר  עם מדפסת ומכונת צילום 

 • מהירות מודם 33,600bps

 • 22 זכרונות לחיוג בלחיצה אחת

 • 200 זכרונות לחיוג מהיר

 • מחסנית ל-250 דפים

 • מזין נייר ל 20 דף 

 • זכרון פנימי ל- 500 מסמכים משלוח/קבלה

 • צילום מסמכים

 • הגדלה והקטנה 25-400%

 • עד 99 העתקים

התמונה להמחשה בלבד

 2845 - FAX 

 • מהירות מודם 33,600 bps
 • 22 זכרונות לחיוג בלחיצה אחת

 • 200 זכרונות לחיוג מהיר

 • מחסנית ל-250 דפים

 • מזין נייר ל-20 דף 

 • זכרון פנימי ל-400 מסמכים משלוח/קבלה/צילום

 • הגדלה והקטנה 25-400%

 • עד 99 העתקים

 • שפורפרת

התמונה להמחשה בלבד

bottom of page